ALGEMENE VOORWAARDEN SKINNER SELF ACTUALISATION

KVK>> 52269639

BTW >> NL 1792.35.941 B01

RABOBANK 1403.22.523 t.n.v. Skinner Self Actualisation

IBAN: NL68 RABO 0140322523

BIC: RABONL2U

Vestigingsadres>>Waddenweg 38, 2651 NC Berkel en Rodenrijs

Artikel 1 Algemeen & begrippen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Skinner Self Actualisation gesloten overeenkomsten en zodra opdrachtgever zich heeft ingeschreven.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SSA een overeenkomst aangaat of met SSA in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Cliënt/ Coachee: degene die deelneemt aan een coachingstraject, workshop of een training volgt.
 4. Opdracht: iedere opdracht van een opdrachtgever in welke vorm dan ook.
 5. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst, tussen deelnemer en SSA voor een of meer diensten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 6. Diensten: Alle door SSA aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SSA diensten aanbiedt of levert.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert. Als uit de intake of later in het traject blijkt dat de cliënt ernstige psychische klachten heeft behoudt SSA het recht om het coachingstraject, stop te zetten. In dit geval hoeven uiteraard alleen de kosten tot nu toe voldaan te worden.

 

Artikel 4. Offertes

 1. De door SSA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SSA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van SSA van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan SSA doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten, deelname / wachtlijst

 1. Je kunt je voor een cursus of workshop telefonisch of via de mail aanmelden.
 2. De aanmelding is definitief als het cursusgeld is overgemaakt.
 3. Bij minder dan 7 aanmeldingen gaat een cursus, workshop of activiteit niet door.
 4. Skinner Self Actualisation (SSA) behoudt zich het recht om een inschrijver met opgave van redenen, de toegang tot een workshop te weigeren of te ontzeggen.
 5. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt een wachtlijst aangelegd. Deelnemers op de wachtlijst hebben voorrang bij de start van de eerstvolgende workshop.
 6. Als SSA besluit om een workshop of activiteit niet door te laten gaan, wordt het deelnamegeld volledig terugbetaald aan de inschrijver.
 7. De gesloten overeenkomsten tussen SSA en opdrachtgever leiden voor SSA tot een inspanningsverplichting conform de ICF gedragscode en niet tot een resultaatverplichting.
 8. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de
 9. aansprakelijkheid van SSA jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 10. Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde. De cliënt/ coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat.
 11. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 12. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SSA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SSA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SSA zijn verstrekt, heeft SSA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 13. SSA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Behalve als er sprake is van ernstige nalatigheid van SSA.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SSA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SSA de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door SSA ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft SSA houder van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. SSA behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Betaling en verzuim

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SSA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 24 uur na de datum van inschrijving is 15 euro van de aanbetaling niet restitueerbaar i.v.m. de huur van de zaal, catering en administratiekosten.
 2. Betaling geschiedt ondervermelding van het factuurnummer naar: RABOBANK t.n.v. Skinner Self Actualisation. IBAN: NL68 RABO 0140322523
  BIC: RABONL2U
 3. Dit is tevens je reservering. Inschrijving geschiedt namelijk op volgorde van betaling.
 4. Op verzoek is in speciale situaties eventueel een betalingsregeling mogelijk.
 5. Inzake reistijd en reiskosten geldt; 50% van het uur tarief, met een minimum van 0,5 uur en wordt afhankelijk van werkelijke reistijd van Google maps verhoogd per 15 minuten. Voor reiskosten wordt een bedrag van € 0,59 per gereden kilometer in rekening gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is SSA gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 7. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van SSA en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens SSA onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10. Incassokosten

In geval SSA om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is SSA niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. SSA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 2. Elke aansprakelijkheid van SSA voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Bij een annulering i.v.m. Privé omstandigheden zoals een begrafenis, ziekte etc. kun je in overleg gebruik maken van de mogelijkheid om jouw deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende workshop. Dit is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor de workshop. Je kunt er ook voor kiezen om jouw inschrijving op een ander persoon over te dragen.
 2. SSA heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan SSA betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 3. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de workshop/training schriftelijk via de mail of per aangetekende brief te annuleren. Annuleren via Facebook, twitter en andere social media wordt niet aanvaard.
 4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- coachingtraject te voldoen.
 5. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 2 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop of cursus is SSA gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2weken het volledige bedrag.
 6. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien
 7. hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten
 8. van Opdrachtnemer.
 9. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 10. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met SSA wordt aan SSA toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal SSA uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen SSA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen SSA gevestigd is.

Artikel 15. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens SSA aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten als ook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *